Reklamı Kapat
Anasayfa > Makaleler > Medya İşletmelerinde Yönetim Bilişim Sistemleri
Medya İşletmelerinde Yönetim Bilişim Sistemleri
18.07.2017 19:00

Sayısal teknolojinin, tüm yaşamın temeline yayılması ve yaşamsal tüm işlemlerin bilgisayar ortamında yapılması, medya işletmelerinin de bilgisayar temelli sayısal teknolojiyle çalışmasını zorunlu kılmıştır. Bilgisayara dayalı yeni medyanın da insanlara, bilgiyi ve tüm iletileri sınırsız paylaşma ve etkileşim olanağı sağlamasıyla, medya işletmelerinin modern yönetim bilişim sistemlerini kullanması kaçınılmaz olmuştur (Rastogi vd., 2015, 147). Para ile biçimlenen modern çağda, medya işletmeleri de en yeni sistem ve yaklaşımlarla donanmıştır.

Modern çağ, bilginin toplandığı, depolandığı, paylaşıldığı, çok değişik amaçlarla kullanıldığı ve bunun için yüksek teknolojilerin geliştirildiği çağdır. Bilgi toplumlarının bir özelliği, tüketim toplumu karakterinin ön plana çıkarak emeğin ikincilleşmesidir. Medya da, tüketimi arttıran araçlar olarak, bilgi toplumu yapılanmasında tam merkezde yer almakta ve toplumun yapılanmasının temelini oluşturan politikaya destek sağlamaktadır (Nicholson ve Hansford, 2014, 632).Medya, başlangıcından beri sermayenin egemen olduğu politikanın ve bu politikanın pratiği olan popüler kültürün temel araçları olarak daha az iş, daha çok eğlence ilkesiyle büyük kitlelere seslenmiştir.

1960’lı yıllarda tartışılmaya başlanan medya ekonomisi ve medya işletmeleri, son elli yılın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuştur. Soğuk savaş yıllarının sona ermesi ve kapitalist sisteminin dünyaya hâkim olması ile birlikte daha da büyüyen eğlence endüstrisi medya ekonomisinin de gelişmesine katkıda bulunmuştur. Önceleri bir askeri savunma aracı olarak görülen internetin de eğlence endüstrisinin bir unsuru olarak serbest piyasaya sunulması medyanın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Büyüyen ekonomilerden biri olan medya ekonomisi 1990’lı yıllarda tek başına incelenmeye başlanmış ve bu alanın kendine has özellikler taşıdığı konusuna vurgu yapılmıştır. Kendine has özelliklere sahip bir ekonomi olan medya ekonomisi özellikle ürün ve pazar yapısı konularında genel ekonomiden ayrışmaktadır. Medya ürününün dayanıksızlığı ve ekonominin pazar yapısı bu ekonomiyi farklı kılan en büyük özelliktir. Bir medya ürünü anlık bir ömre de sahip olabileceği gibi sonsuz bir ömre de sahip olabilir (Kuyucu, 2014, 33). Ürünün niteliği tümüyle işletmenin karakteriyle ilgilidir. Medya işletmelerinin yapılanması da doğrudan üretimin niteliğiyle ortaya çıkmaktadır.

Medya işletmeleri daha çok kazanmak için en yüksek teknolojiyi kullanmakta, insanın en zayıf noktalarından yararlanmakta ve en yeni gelişmeleri takip etmektedir. Yeni olanı ve yenilikleri kapsayan modern kavramı yeryüzündeki hemen hemen tüm siyasal, ekonomik, kültürel ve düşünsel gelişmeyi de içine almaktadır. Bilgi çağı denilen modern çağ, her türlü iletinin dünyanın her yanına yayılabildiği, ileti aktarımı için en kolay ve hızlı tekniklerin geliştirdiği ve insanların gerek veya gerçek dışı sayısız ileti aktarmak için çaba harcadığı çağdır (Marsic, 2013, 249). Modern çağın egemen güçleri ve sermaye sahipleri insanların paylaşımlarını aktarmaları için tüm atmosferi içine alan ağlar geliştirmişlerdir.

21. yüzyılda tüm dünyayı saran internet ağları herkesi birbirine yaklaştırmakta, tüm bilgilerin ve görüşlerin paylaşılmasını sağlamaktadır. Yeni medyanın da temelini hazırlayan bilgisayar ağları dünyada yeni bir kültür yaratmıştır (Tanenbaum ve Wetheral, 2011, 556). Bilişim ağları geniş yayılımıyla sayısız iletinin alış verişine olanak sağlamış, sayısız bilgiye ulaşma olanağı tanımış ve bilgiyi kolay ulaşılabilen bir değer haline getirmiştir (Claffy ve Clark, 2016, 225). Dünyaya egemen olmaya çalışan siyasi güçler ve onların girişimci ve sermaye sahibi yandaşları da çıkarları gereği bilişim ağlarını tüm dünyaya yaymak için çabalamaktadır. Bilmek ve bilgiyi paylaşmak kökünden gelen bilişim kavramı, insanın modern çağda aklıyla üretebildiği ve dünyaya meydan okumaya giriştiği yaklaşımların ve verilerin tümünü de kapsamaktadır. Her şeyi bilmeye ve bildikleriyle dünyayı değiştirmeye (dünyanın genetiği dahil) odaklanan insan, aklın sınırlarını zorlayan teknolojiler üreterek bazen mahremiyete, hukuka, vicdana zarar verecek ölçüde gelişmelere yol açmış, ancak büyük sermaye sahipleri ve egemen güçler her zaman bu gelişmeleri desteklemiştir (Cereci ve Özdemir, 2015, 8). Bu gelişmeler sonucunda tüm insanların ulaşabileceği ve insanların istedikleri paylaşımlar yapabileceği bilişim ağları geliştirilmiştir.

Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilginin toplanması, bu bilginin işlenmesi, bilgisayarlarda saklanması ve çeşitli ağlar aracılığı ile farklı yerlere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin bütününe bilişim teknolojileri adı verilmektedir. Bilişim Teknolojilerini kullanarak tüm bilgi gereksinmelerini karşılayabilen topluma, bilgi toplumu denir. Bilginin kullanılabilmesini sağlayan en önemli araç iletişimdir (Tüccaroğlu, 2015). Bilişim teknolojileri aracılığıyla bilgiyi en çok kullanan sektörlerden biri de medya olarak karşımıza çıkmaktadır.

Veriden bilgi üretimi, veri ve bilgi yönetişimi ve güvenliği, bilgi sistemleri analiz ve tasarımı başta olmak üzere işletme ve teknoloji yönetiminde metodoloji geliştirilmesi, işletmelerin tüm aşamalarında bilgi sistemlerinin etkin kullanılması, iş-kaynak-ve-teknoloji yönetimi, pazarlama, iş/süreç analizi ve (bilgi) sistem tasarımını kapsayan yönetim bilişim sistemleri medya üretiminin tüm aşamalarında kullanılmaktadır (Andrews ve Boyne, 2010, 449). Bir tür bilgi işleme kuruluşu olan medya kuruluşları yönetim bilişim sistemlerini kullanmanın en dinamik örneğini vermektedir.

Bilgisayar bilimleri ve işletmenin kesişimi olarak ortaya çıkan ve bir işletmedeki bilişim sistemleri ile ilgili alt yapı, ihtiyaçlar veya planlama gibi konularla ilgilenen yönetim bilişim sistemleri, bilgisayarın tüm sektörlerin işleyişinde ve işlemlerinde temel araç olmasıyla çağın en yaygın kavramı olarak tanınmaktadır (Alcami ve Caranana, 2012, 35). Modern çağın en yaygın araçları olan medya da artık tüm yayınlarında ve yapımlarında yönetim bilişim ilkelerini uygulamakta ve bilişim olanaklarından yararlanmaktadır. Çok büyük bir sektör olan medya sektörünün işleyişi, doyurucu biçimde üretim yapabilmesi ve büyük kazançlar sağlayabilmesi büyük ölçüde yönetim bilişim sistemlerini uygulamasıyla mümkün olmaktadır (Wellington, 2016, 97). Medya işletmeleri yönetim bilişim sistemleri uygulamalarından uzak kaldıkları zaman başarısız olmaktadır.

Kaynaklar

 • Alcami, R. L. ve Caranana, C. D. (2012). Introduction to Management Information Systems. Castelló de la Plana: Universitat Jaume.
 • Andrews, R. ve Boyne, G. A. (2010). Capacity, Leadership, and Organizational Performance: Testing the Black Box Model of Public Management. Public Administration Review, 70 (3): 443-454.
 • Cereci, S. (2012). Medya Yapımları ve Yapım Teknikleri. Ankara: Nobel.
 • Cereci, S. ve Özdemir, H. (2015). Medyanın Toplumsal Gelişimi: Medya Toplumları. The Journal of Academic Social Science Studies, 33: 1- 10.
 • Claffy, K. C. ve Clark, D. D. (2016). Adding Enhanced Services to the Internet: Lessons from History. Journal of Information Policy, (6): 206-251.
 • Enns, P. K. (2014). The Public’s Increasing Punitiveness and Its Influence on Mass Incarceration in the United States. American Journal of Political Science, 58 (4): 857-872.
 • Kuyucu, M. (2014). Medya Ekonomisi ve Başrol Oyuncuları: Bugünün ve Yarının Medya Aktörlerinin Gözünde Reklamcılar ve Tüketiciler. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4 (1): 25-35.
 • Marsic, İ. (2013). Computer Networks. New Jersey; Rutgers University.
 • Nicholson, S. P. ve Hansford, T. G. (2014). Partisans in Robes: Party Cues and Public Acceptance of Supreme Court Decisions. American Journal of Political Science, 58 (3): 620-636.
 • Rastogi, N. ve Gloria, M. J. K. ve Hendler, J. (2015). Security and Privacy of Performing Data Analytics in the Cloud: A Three-way Handshake of Technology, Policy, and Management. Journal of Information Policy, (5): 129-154.
 • Tanenbaum, A. S. ve Wetheral, D. J. (2011). Computer Networks. 5. Baskı. Boston: Pearson.
 • Tüccaroğlu, B. (2015). Yönetim Bilgi Sistemleri. Temporary Internet Files/Content.IE5/KYAM8XMF/ybs_sunumpdf-b02b0cfc-83c2-46b0-9e7f-f61cae81eca6.pdf. 05.06.2017.
 • Wellington, R. (2016). Information Systems and Management in Media and Entertainment Industries. New York: Amazon.
YAZAR HAKKINDA
Prof. Dr. Sedat Cereci
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi
En Çok Okunanlar
Dergi